Právnická pomoc při běžné činnosti společnosti

Zápis společnosti s ručením omezeným.

Pro založení s.r.o. je zapotřebí poskytnout následující dokumenty a informace:

 • kopie pasů a rodných čísel zakladatelů — fyzických osob a funkcionářů (jednatele, hlavního účetního);
 • kopie náležitě ověřených zřizovacích dokumentů zakladatele – právnické osoby;
 • v případě, pokud zakladatele jsou fyzickými osobami a zapsané jako soukromé podnikatele, dodatečné se doloží kopie osvědčení o jejích státní registraci;
 • informace o názvu společnosti;
 • informace o sídle s.r.o.;
 • informace o výši a způsobu tvorby základního kapitálu.

Zápis uzavřených a veřejných akciových společnosti.

Pro založení je zapotřebí poskytnout tyto dokumenty:

 • kopie pasů a rodných čísel zakladatelů a funkcionářů (jednatele, hlavního účetního);
 • kopie rodných čísel zakladatelů a funkcionářů.

Zápis soukromých podnikatelů.

Pro zápis SP je zapotřebí poskytnout následující dokumenty a informace:

 • kopie pasů a rodných čísel vlastníků (zakladatelů) – fyzických osob a funkcionářů (jednatele, hlavního účetního);
 • kopie náležitě ověřených zřizovacích dokumentů zakladatele – právnické osoby;
 • v případě, pokud zakladatele jsou fyzickými osobami a zapsané jako soukromé podnikatele, dodatečné se doloží kopie osvědčení o jejích státní registraci;
 • informace o názvu společnosti;
 • informace o sídle SP;
 • informace o výši a způsobu tvorby základního kapitálu.

Provedení změn v zakládací dokumentaci

Pro provedení změn v stanovách s.r.o. a pro uskutečnění registrace změn v stanovách se podávají registrátorovi tyto dokumenty:

 • vyplněné osobní listy pro provedení registrace v zřizovacích dokumentech právnické osoby;
 • rozhodnuti o provedení změn v stanovách (potvrzuje oprávněnost přijetí rozhodnutí o změnách stanov);
 • originál stanov ve znění ke dni podání (pokud stanovy byly ztracené úplně nebo částečně, doloží se o tom inzerát v masmédiích);
 • dva výtisky změn do stanov (jako přílohy nebo stanovy v novém znění); potvrzení o zaplacení registračního poplatku.

Registrace společnosti na cizineckém oddělení a získaní povolení k zaměstnání pro občany cizích států, také získaní povolení k dlouhodobému pobytu.

Seznam potřebných dokumentů pro registrace společnosti na cizineckém oddělení:

 • Žádost společnosti
 • Tři výtisky kartiček s fotkami osob odpovědných za práce s cizinci
 • Notářsky ověřená kopie osvědčení o státní registraci společnosti a stanov
 • Kopie statistiky ověřená razítkem společnosti
 • Originál potvrzení z banky o existenci u společnosti účtu
 • Notářsky ověřená kopie nájemné smlouvy o pronájmu místnosti pro kancelář, pokud místnost patří společnosti — notářsky ověřená kopie dokumentů, potvrzujících právo vlastnické k místnosti
 • Kopie jmenovacího dekretu osob odpovědných za převzetí a vyřizování dokumentů pro zahraniční partnery, ověřená razítkem společnosti
 • Kopie pasu vedoucího společnosti, pokud vedoucí je cizím občanem — dodatečně kopie povolení k zaměstnání, ověřené razítkem společnosti, potvrzení o zaplacení služeb cizineckého oddělení a státního cla.

Registrace obchodních známek

Pro registraci je zapotřebí připravit následující dokumenty.

Pro právnické osoby:

 • kopie osvědčení o státní registraci;
 • potvrzení ze statistického úřadu;
 • kopie pasu a daňového čísla vedoucího;
 • adresa pro doručování pošty a kontaktní telefonní čísla;
 • zobrazení obchodní známky v elektronické podobě;
 • plná moc k zastupování společnosti.

Pro fyzické osoby:

 • osobní údaje a rodné číslo;
 • adresa pro doručování pošty a kontaktní telefonní čísla;
 • zobrazení obchodní známky v elektronické podobě;
 • notářsky ověřená plná moc.

Registrace kolektivní smlouvy.